Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Αντικείμενο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» (Φ.Ε.Κ. 2306/τ.Β’/1-6-2021), με αντικείμενο τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς, τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογών και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών».

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση δέκα (10) συνολικά μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.600€ και καταβάλλονται με την έναρξη των μαθημάτων ως εξής: Α’ εξάμηνο 700€, Β’ εξάμηνο 500€, Γ’ εξάμηνο 400€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 5% του συνόλου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.

Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών απογευματινές ώρες. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές εκπαίδευσης ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

Υποψήφιοι. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εξήντα (40) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Διαδικασία Επιλογής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή που συγκροτεί η Συνέλευση του Τμήματος και επικυρώνεται από τη Συνέλευση. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και στη διπλωματική-πτυχιακή εργασία, την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία του

υποψηφίου και την προσωπική συνέντευξη. Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η συνέντευξη μπορεί να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 17η Ιουνίου έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2021. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:

i. Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., (http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr/) εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

ii. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

iii. Βιογραφικό σημείωμα.

iv. Μία (1) τουλάχιστον συστατική επιστολή η οποία θα κατατεθεί σε φάκελο σφραγισμένο από τον συντάξαντα. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους συντάξαντες μέσω email στη διεύθυνση msc-ngnda@uniwa.gr

v. Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

vi. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).

vii. Σύντομη έκθεση των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων του υποψηφίου καθώς και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός του για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (μια σελίδα το πολύ).

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) στη διεύθυνση:

Για το Π.Μ.Σ. «ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω)

Αγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, Αττική

Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr/ και στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (email: ice@uniwa.gr ή msc-ngnda@uniwa.gr, τηλ. 210 5385312, fax: 210 5910975)